KANDIDATER 2023-2027

Erik Bjørnsveen

F. 1960, bosted Hov

Jeg vil arbeide for at kommunen aktiv skal støtte lokalt næringsliv. Det betyr at kommunen må prioritere lokale leverandører i alle innkjøp. Jeg vil derfor ha en gjennomgang av den felles innkjøpsordningen i Gjøvikregionen og eventuelt trekke kommunen fra denne.

Hvis vi skal klare å etablere nye arbeidsplasser i Søndre Land, må kommunen klargjøre næringstomter og aktivt markedsføre disse. Jeg vil også utfordre regionsamarbeidet og tildelingen av offentlige arbeidsplasser, for at flere aktiviteter skal legges til Søndre Land.

Forslaget om at Søndre Land skal ta over ansvaret for fylkesvegene, er jeg imot. Kommunen kan ikke pålegges enda flere vedlikeholdsoppgaver, uten at det følger med penger til å utføre oppgavene.

Tom Sørhagen

F. 1965, bosted Hov

Jeg vil kjempe imot eiendomsskatt. Vi må kunne styre kommunen vår uten å innføre flere skatter for innbyggerne. Søndre Land kommune er nå en av tre kommiuner i Innlandet uten eiendomsskatt. Det er en unik X-faktor i konkurransen om nye innbyggere og næringsetableringer.

For å være en attraktiv bokommune må vi styrke skolen og barnehagene. Kommunens ungdomsskole er allerede best i Norge på FYSAK og har landets laveste frafallsprosent i videregående utdanning. Jeg mener vi må bygge videre på de gode erfaringene fra ungdomsskolen og bruke de til å styrke grunnskolen og sørge for tidlig innsats og godt innhold i utdanningen i kommunen. Som attraktiv bo-kommune må vi alltid ha ledige barnehageplasser. Med løpende opptak og en tidlig innsats for å sikre god opplæring tar vi vare på morgendagens ressurser.

Kari Ohren Nordraak

F. 1967), bosted Vestsida

Jeg vil jobbe for at alle innbyggere skal kunne bo og ha et godt liv i alle deler av Søndre Land, og at kommunen skal være attraktiv å bo i og besøke. De som henvender seg til kommunen skal få rask og velvillig hjelp og saksbehandling.

Randsfjorden er vårt smykke, og vi er omgitt av flott natur. Det må legges til rette for at flest mulig kan bruke fjorden og skogen til rekreasjon og matauk, og støttes opp om den store innsatsen frivillige legger ned for å få folk i aktivitet.

Eldre og pleietrengende skal ha reell mulighet til å velge hvor og hvordan de vil bo, og kunne stole på at de får nødvendige tjenester og tilbud der de er.