KANDIDATER 2019-2023

Erik Bjørnsveen

Vaktmester/brannkonstabel, (f. 1960), bosted Hov

Jeg vil arbeide for at kommunen aktiv skal støtte lokalt næringsliv. Det betyr at kommunen må prioritere lokale leverandører i alle innkjøp. Jeg vil derfor ha en gjennomgang av den felles innkjøpsordningen i Gjøvikregionen og eventuelt trekke kommunen fra denne.

Hvis vi skal klare å etablere nye arbeidsplasser i Søndre Land, må kommunen klargjøre næringstomter og aktivt markedsføre disse. Jeg vil også utfordre regionsamarbeidet og tildelingen av offentlige arbeidsplasser, for at flere aktiviteter skal legges til Søndre Land.

Forslaget om at Søndre Land skal ta over ansvaret for fylkesvegene, er jeg imot. Kommunen kan ikke pålegges enda flere vedlikeholdsoppgaver, uten at det følger med penger til å utføre oppgavene.

Tom Sørhagen

Selger/brannkonstabel, (f. 1965), bosted Hov

Jeg vil kjempe imot eiendomsskatt. Vi må kunne styre kommunen vår uten å innføre flere skatter for innbyggerne. Søndre Land kommune er nå den eneste kommunen i Oppland uten eiendomsskatt. Det er en unik X-faktor i konkurransen om nye innbyggere og næringsetableringer.

For å være en attraktiv bokommune må vi styrke skolen og barnehagene. Kommunens ungdomsskole er allerede best i Norge på FYSAK og har landets laveste frafallsprosent i videregående utdanning. Jeg mener vi må bygge videre på de gode erfaringene fra ungdomsskolen og bruke de til å styrke grunnskolen og sørge for tidlig innsats og godt innhold i utdanningen i kommunen. Som attraktiv bo-kommune må vi alltid ha ledige barnehageplasser. Med løpende opptak og en tidlig innsats for å sikre god opplæring tar vi vare på morgendagens ressurser.

Bjørg Wenche Horn

Konsulent / gardbruker, (f. 1966), bosted Enger

I en tid hvor mye handler om sentralisering, kreves det en innsats også for livet i grendene.

Jeg vil arbeide for økt støtte til frivillig arbeid og et samarbeid mellom kommune og lag og foreninger om oppgavene som skal løses.

Jeg er også opptatt av valgfrihet for eldre og vil at kommunen skal legge til rette for at de eldre kan velge å bo hjemme under trygge forhold. Da må vi styrke dagsentertilbudet og gi reell valgfrihet for de eldre om hvor de vil bo og hvilken boform de ønsker.

Økt åpenhet og samarbeid mellom kommune, næringsliv og innbyggere er viktig. Det må til for å styrke fellesskapsfølelsen, stoltheten over kommunen vår og jeg skal aktivt jobbe for å få våre mange ressurspersoner frem i lyset, sørge for at vi fremsnakker hverandre og sammen gjør hverandre gode.